close

發一組

發一崇德

崇德慈善基金會
光慧文化教育基金會
崇德文化教育基金會
崇仁文化教育基金會
崇禮文化教育基金會
崇義文化教育基金會

發一天恩

財團法人天恩至德文教基金會

---------------------------
寶光組

寶光建德

天皇基金會
財團法人一貫道天臺基金會

寶光崇正

一貫道崇正基金會

寶光紹興

財團法人一貫道寶光紹興崇華聖道基金會
-----------------------------------
基礎組

忠恕基金會
一貫道基礎道德文教基金會
一貫道基礎忠恕天仁道德文化基金會
財團法人天恆文教基金會
天惠道德文教基金會、

----------------------------------
興毅組

純陽基金會
財團法人興毅社會福利慈善基金會
興毅府城文教基金會
arrow
arrow

    Andk 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()